Hvordan bli medlem?

FAGFORBUNDET SURNADAL

Bli medlem i Norges største fagforbund.
Melder du deg inn i Fagforbundet blir du medlem i Norges største fagforbund, og  blir med i et stort og godt selskap
Ved utgangen av 1999 hadde Fagforbundet et medlemstall på 242 .000. De jobber i
kommunene, eller fylkeskommunene, eller i statlige og private helseinstitusjoner og
barnehager.

 
DU FÅR KURS OG OPPLÆRING
Som medlem av Fagforbundet vil du få tilbud om en rekke kurs og seminarer.
Fagforbundet gir opplæring til medlemmer og tillitsvalgte. Skolen underviser i
organisasjonsarbeid, og den gir en grundig presentasjon av Fagforbundets holdninger til  likestilling, demokrati og solidaritet. Hvert år deltar ca. 10.000 medlemmer på  forskjellige opplæringstilbud i regi av Fagforbundet.
Det gis stipend til kompetansegivende opplæring.
Fagforbundet arbeider for at medlemmene skal få tilfredsstillende yrkesutdanning. Det
skjer både gjennom et påtrykk ovenfor myndighetene, via utvalgsarbeid,
høringsuttalelser og kontakt med politikerne. Men  forbundet arrangerer også
egne seminar for mange yrkesgrupper. og forbundet gir støtte til deltakelse på
konferanser og messer.

DU FÅR ERFARNE TILLITSVALGTE
Gode lønns- og arbeidsvilkår er ikke noe som kommer av seg sjøl.
Det kjempes fram av dyktige tillitsvalgte på lokalt og sentralt plan.
Rundt 16.000 tillitsvalgte har i mange år også arbeid for en mer serviceinnstilt og  effektiv offentlig sektor - gjennom prosjektet Nye Roller.
Fagforbundet har gått i bresjen for et bedre arbeidsmiljø rundt om i kommunene.
Alle distriktsstyrene er blitt skolert i å løse arbeidsmiljøproblemer og det er  utarbeidet diverse materiell for fagforeningene. Forbundet har støttet forskning   om og  arbeid mot mobbing på arbeidsplassen.
I den siste tiden har mange av forbundets tillitsvalgte jobbet med å finne løsninger
på arbeidsløsheten i sin kommune.
Gjennom deltakelse i Arbeidsmiljøutvalg og Administrasjonsutvalg er Fagforbundet en sentral  pådriver for å gjøre kommunale, fylkeskommunale og andre arbeidsplasser best mulig.


DU FÅR JURIDISK HJELP
For få år siden var ca. 50 -60 rettssaker årlig innen vårt organisasjonsområde.
Nå er tallet fordoblet. Det sier litt om tøffere arbeidsforhold og viktigheten av juridisk
ekspertise, hvis du skulle trenge det. Oppstår det problemer i forhold til arbeidsgiver
mht.f.eks. forbigåelser og usaklig oppsigelse står LOs juridiske kontor beredt til å
hjelpe. Der finnes et team av dyktige jurister som er erfarne innen alle typer  arbeidsrettssaker. Medlemmer som er part i tvistespørsmål i egenskap av privatperson  kan få dekket sine utgifter av Kollektiv hjemforsikringen.


DU FÅR EN GUNSTIG FORSIKRING
Som medlem av Fagforbundet får du forsikring i Kollektiv Hjem.
Dette er en fullverdiforsikring av løsøre og innbo. Den gir - bortsett fra smykker,
bøker o.l. - ingen øvre grense for erstatningssum. Denne forsikringen er antagelig
den rimeligste og beste du kan få på markedet.
I tillegg til kollektiv hjemforsikring, får du tilbud om rimelig reiseforsikring,
ulykkesforsikring og toppsikring.

HUSK
SOM MEDLEM I FAGFORBUNDET BLIR DU MEDLEM I EN ORGANISASJON SOM  KJEMPER FOR DINE RETTIGHETER.

Ta kontakt med en av våre plasstillitsvalgte eller direkte med hovedtillitsvalgt på telefon 71 66 10 78, eller du kommer innom Fagforbundets-kontoret på Øye barnehage